ghost_cinema

16 tekstów – auto­rem jest ghost_ci­nema.

Człowiek rodzi się po to by po­kony­wać włas­ne słabości. 

myśl • 8 maja 2012, 13:04

Ulot­na chwi­la cie­szy najbaradziej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 kwietnia 2012, 00:30

Niech nikt się nie zdzi­wi, jak po śmier­ci, o świecie i egzys­ten­cji będzie wie­dział niewiele więcej niż obecnie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 kwietnia 2012, 13:28

Na pa­miątkę te­go co było i cze­go nig­dy więcej już nie będzie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 kwietnia 2012, 01:19

Ciem­nooka, szczupła, długowłosa bru­net­ka? Ideał płci pięknej?
Być może tak. Pew­niej­sze jest jed­nak to, że ideal­ne ko­biety nie istnieją. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 kwietnia 2012, 00:51

-Ta­to, ja jed­nak myślę, że pieniądze dają szczęście.
-Syn­ku, pieniądze szczęścia nie dają. Stwarzają tyl­ko pew­ne możli­wości na życie w dostatku.
-Ta­tusiu, ale ja chciałbym być bogaty.
-Sy­nu już jes­teś. Nikt ci nie za­bie­rze wiedzy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2012, 00:53

Oby znów nad­szedł dob­ry dzień i spełniły się nasze pra­we marze­nia, na­wet te nie do spełnienia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 kwietnia 2012, 01:41

Świat jest dob­ry, zły czy ok­rutny ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 kwietnia 2012, 22:14

Życie to tyl­ko początek, da­lej jest wol­ność.

*zain­spi­rowa­ne reklamą 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 marca 2012, 14:00

Mówisz Bo­ga nie ma... Kłamiesz! Bóg jest, Bóg is­tnieje, bo my ludzie w niego wie­rzy­my. Re­ligie się zmieniają, przek­ształcają, pękają jak bańki myd­la­ne, lecz idee trwają! Trwać będą w tej czy in­nej formie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 marca 2012, 18:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ghost_cinema

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Aktywność